O-Skills analyysien tunnuslukujen selityksiä

O-Skills tunnusluvut lasketaan seuraavasti. Taustalla on iso joukko matematiikka, ja tavoitteena on herättää ajatuksia ja saada suunnistaja ajattelemaan omaa suoritustaan. Analyysit eivät ole absoluuttisia totuuksia, vaan tarjoavat omaan ajatteluun vinkkejä. Ajattelu on tärkeintä - ei luvut.

Onnistumis-%
 • Onnistus-% tavoitteena on löytää tunnusluku joka kuvaa suunnistajan suoritustasoa yhdellä luvulla.
 • Rasteittain lasketaan onnistumis-%. Se määritellään rastivälin referenssiaika / oma rastivälin aika.
 • Rastivälin referenssiaika lasketaan kolmen nopeimman ajan keskiarvona. Mikäli alle 3 aikaa ko rastivälillä lasketaan näiden keksiarvo.
 • Onnistumis-% otetaan pois 30% parhaista ja huonoimmista rastiväleittäisistä onnistumis-%:eista. Jäljelle jäävistä keskimmäisistä onnistumis-%:sta lasketaan keskiarvona onnistumis-%.
 • Tulkinta: 100% onnistuminen rastivälillä vaatii top3:n joukkoon rastiväliajassa sijoittumista. Eli verrataan rastivälin absoluuttiseen kärkeen.

Henkilökohtaisen kilpailuanalyysin onnistumis-%

 • Tavoitteena on kuvata yhdellä luvulla suunnistajan suorituksen hyvyyttä omaan tasoon verrattuna yhdellä rastivälillä.
 • Kilpailuanalyysin onnistumis-% lasketaan suhteessa kilpailijan omaan referenssiaikaan - ei siis rastivälin referenssiaikaan kuten yleisessä onnistumis-%:ssa.
 • Tulkinta: yli 100% suoritus on parempi kuin kilpailijan normivauhtinen suoritus, ja alle 100% on alle kilpailijan normaalin suorituksen. Verrataan siis kilpailijan omaan suoritukseen.

Rastivälin virhe
 • Tavoitteena on arvioda rastivälin onnistumisen hyvyyttä tai sen puutetta ja mitata tätä eroa ajan suhteen.
 • Onnistumis-%:n ja rastivälin referenssiajasta lasketaan osallistujan oma referenssiaika.
 • Mikäli tämä referenssiaika on enemmän kuin 10 sekunttia nopeampi kuin toteutunut aika, lasketaan tämä erotus virheeksi.
 • suorituksen virhesumma on rastivälien virheiden summa.

Yleisen kilpailuanalyysin vaikeusarviointi
 • Tavoitteena on testaa jos suunnistajan suoritus vaihtelee systemaattisesti vaikeiden ja helppojen rastivälien välillä.
 • Perustuu rastivälin aikojen keskihajontaan. Lasketaan ko sarjan kaikkien rastiväliaikojen keskihajonta ja rastivälit jaetaan kolmeen joukkoon - pieneen, keskisuureen ja suureen. Pienen hajonnan ajatellaan viittaavan helppoon rastivälii, suuren vaikeaan.
 • Vaikeutta pitää ajatella kokonaisuutena - myös fyysinen hajonta on mahdollinen, ei pelkkä taidollinen hajonta.